OSTATNIE DOTACJE, ostatnia szansa

Dotacja bez względu na miejsce w Polsce wynosi 50% kosztów  kwalifikowanych ale nie więcej niż 10 mln zł. Tak więc największa inwestycja może wynosić 20 mln zł kosztów kwalifikowanych. O dotacje mogą się starać NOWO powstałe firmy i nie wymagane jest posiadanie na dzień  składania wniosków Pozwolenia na budowę.

Głównym priorytetem (niestety skierowanym TYLKO dla Małych i Średnich firm) pozostaje:

Działanie 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Dotychczas odbyły się trzy nabory:

           - XII 2015 r. -  836 szt. wniosków

          - IV/V 2017 r. – 808 szt. wniosków

          - IV/V 2018 r. – 1064 szt. wniosków (w trakcie rozpatrywania)

Pomoc dotyczy następujących PKD związanych z przetwórstwem i obrotem:

Numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Sektory objęte wsparciem (wg. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach podziałania 4.2 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu -w zakresie uboju.

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu - w zakresie uboju dotyczy działalności objętej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz.U., nr 98 poz. 630)

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

10.31.Z

Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwarzania ziemniaków lub zboża na skrobię

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

10.92.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11.01.Z

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia

11.02 Z

Produkcja win gronowych

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

13.10.D

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia

PKD 46.21.Z

- Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

– dotyczy podmiotów, zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku, szyszek chmielu lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych

PKD 46.22.Z

- Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

46.32.

Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych

- Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

Zakres pomocy:

  1. Koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu nowych:

         - maszyn lub urządzeń

         - aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem

         - urządzeń służących poprawie ochrony środowiska i zmianom klimatu.

  1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowalub remont połączony z modernizacją niezbędnych do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń (wraz z transportem do miejsca realizacji projektu materiałów, maszyn, urządzeń), w tym:

- budynków i budowli 

- budynków i budowli infrastruktury technicznej  

- pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

- pomieszczeń administracyjnych stanowiących integralną część obiektów podstawowych w części nieprzekraczającej 10% k.k.

- koszty budowlane NIE mogą przekroczyć połowy wszystkich kosztów kwalifikowanych i muszą być związane TYLKO i wyłącznie z funkcjonowaniem maszyn i urządzeń

  1. Infrastruktura służąca ochronie środowiska
  2. Zakup (i instalacja) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji lub magazynowania.
  3. Koszty ogólne (do 10%): koszty przygotowania dokumentacji technicznej  w tym: kosztorysów, projektów, operatów, ocen i raportów, dokumentacji, wypisów i wyrysów, nadzoru, kierowanie robotami i stworzenie biznesplanu.
  4. Wdrażanie systemów zarzadzania jakością
  5. Rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu
  6. Opłaty za patenty i licencje

Wykluczone jest:

- nabycie rzeczy używanych (maszyn, urządzeń, sprzętu)

           - zakup środków transportu

           - nabycie nieruchomości

           - podatek VAT

           - leasing zwrotny, kosztów związanych z umową leasingu

           - koszty dostosowania do norm lub wymogów unijnych

           - koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych

          Każdy nabór ma charakter konkursowy i lista rankingowa opiera się na ilości zdobytych punktów. Minimalna ilość to 10 pkt. -  i preferowanie (aż 20 pkt,) produkcji pasz opartych na surowcach NON GMO).

          Zawarto umów (stan na maj 2019r.) 741 szt. na wartość  1,2 mld PLN    (40,63%) i tylko 347 sztuk (16,3 %) wypłaconych dotacji.

Kolejny (prawdopodobnie ostatni) nabór planowany jest na IV kwartał 2019 r.

W przypadku pytań proszę się kontaktować pod nr tel. 691 979 474 lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy do współpracy.