Nabór na maszyny i budowy  2018 – Nowe wieści !!!

- magazyn paszowy, magazyn zbożowy, modernizacja albo budowa budynków inwentarskich , jedyny nabór , na który można zmodernizować albo wybudować tuczarnię (w przypadku budowy, jeśli stanowi ona 100% kosztów , beneficjent ma 5 pkt, jeśli budowa stanowi przynajmniej 50% kosztów, 3 pkt.)
- maszyny - na ochronę środowiska ( lista inwestycji na OŚ na ostatnich stronach rozporządzenia w załączniku)

ZAŁĄCZNIK:

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 21 sierpnia 2015 - w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

DOKUMENTY DO WNIOSKU

 • Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy i współmałżonka - osoba fizyczna / kopia REGON-u + kopia umowy spółki/statutu - osoba prawna
 • Kopia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje (dotyczy młodych rolników)
 • Kopia wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2017 rok (łacznie ze stronami dotyczącymi płatności rolnośrodowiskowych i załacznikami); przy działkach proszę zaznaczyć: własna / dzierżawa długoterminowa(>7 lat) DD / dzierżawa krótkoterminowa DK, dzierżawa ustna DU
 • Pełne nr KW + kopie wszystkich umów dzierżawy
 • Wypisy z rejestru gruntów - dotyczy gruntów własnych i dzierżaw ( zgodne ze stanem faktycznym, mog być starsze niż 3 miesiące)
 • Dane współwłaścicieli gospodarstwa (imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby, PESEL, NIP, REGON, seria i numer dowodu tożsamości, numery działek będących we współwłasności) - jeśli dotyczy
 • Wydruk z BP AR i MR stanu bydła z podziałem na wiek i płeć na dzień 01.01.2018, rejestr zdarzeń od 01.01.2017
 • Książka rejestracji trzody chlewnej (karty co najmniej od 01.01.2018), wydruk stanu trzody chlewnej na dzień 01.01.2018 i rejestr zdarzeń dla trzody chlewnej od 01.01.2018 r.z BP ARiMR
 • Zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny, i warunków utrzymania zwierząt - jeśli w gospodarstwie prowadzona jest produkcja zwierzęca.
 • Informacja o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska wydana przez WIOŚ oraz kopia pozwolenia zintegrowanego - w przypadku gdy w gospodarstwie prowadzony jest chów lub hodowla drobiu powyżej 40000 stanowisk lub świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze 30 kg lub 750 stanowisk dla macior
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające wpis w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej
 • Kopia ewidencji środków trwałych i wartości nie materialnych i prawnych - jeśli dotyczy
 • Plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków, budowli, plantacji wieloletnich oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz z rozplanowaniem wewnętrznym (może być mapka geodezyjna)
 • Kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcie przychodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej (min 5000 zł) za ostatnie 12 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • 1 oferta na każdą z planowanych do zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia
 • Kosztorys inwestorski
 • Dokumenty związane z inwestycją budowlaną: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych/ raport o oddziaływaniu na środowisku/ karta środowiskowa
 • Kopia certyfikatu produkcji ekologicznej
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w grupie producentów rolnych 
 • Umowa spółki cywilnej - jeśli operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej + uchwała wspólników spółki cywilnej upoważniająca wspólnika do złożenia wniosku w imieniu wspólników 
 • Decyzja o podatku rolnym, decyzja o podatku od nieruchomości,  decyzja o podatku od działów specjalnych produkcji rolnej, decyzja o podatku od środków transportu (2017 rok)
 • Dokumenty potwierdzające sprzedaż z produkcji zwierzęcej w 2017 roku (faktury): zwierzęta, obornik, gnojówka itp.
 • Dokumenty potwierdzające sprzedaż z produkcji roślinnej w 2017 roku (faktury): ziarno, słoma, zielonka 
 • Polisy ubezpieczeniowe maszyn i budynków
 • Decyzja w sprawie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2015 rok, Decyzja o płatnościach rolnośrodowiskowych za 2015 rok

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości proszę dzwonić pod nr tel. 691 979 474 lub proszę pisać mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.